Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym…

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą jest  Minister Infrastruktury i Budownictwa. Najważniejsze zmiany to określanie taryf przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na okres 3 lat, rezygnację z zatwierdzania taryf przez rady gmin i wprowadzenie nowego organu zatwierdzającego taryfy tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfy zatwierdzane będą  w drodze decyzji administracyjnej. Nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest również to, że za wydanie decyzji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie zobowiązane wnieść opłatę w wysokości 500 zł.   Projekt zakłada również, że Wody Polskie będą zatwierdzały regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Organ nadzorczy będzie zajmował się również rozstrzyganiem sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.  Projekt wprowadza także nowy katalog kar pieniężnych w tym kary pieniężne dla osób sprawujących funkcje kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Przebieg prac legislacyjnych Rady Ministrów nad projektem ustawy można śledzić na stornach Rządowego Centrum Legislacji.

pełny tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw