Nowelizacja ustawy o zbiorowym opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 27.11.2017 r. Poz. 2180 opublikowany został tekst ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z  Art. 14. w/w ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia a więc 11 grudnia br. , z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie art. 24c ust. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Pełny tekst opublikowanej ustawy