Lista operacji zakwalifikowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW

Na stronie internetowej PROW dostępna jest do pobrania uchwała nr 222/3037/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 października 2017 roku  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Limit środków dla województwa lubuskiego określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 10 630 514 EUR. Przy ustaleniu wysokości dostępnych środków Zarządu Województwa Lubuskiego  zastosował kurs wymiany złotego do euro, wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący 28 września 2017 r. 1 EUR = 4,3122 zł.

Ostatecznie na liście operacji przewidzianych do przyznania pomocy znalazło się 36 wnioskowanych inwestycji z całego województwa, które będą  realizowane przez 27 gmin oraz 4 spółki wodno-kanalizacyjne. Łączna kwota przyznanej pomocy wyniesie 40 577 287,00 zł.

Przypomnijmy w naborze który trwał  od 1 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r. złożonych zostało w sumie 71 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną wnioskowaną kwotę pomocy wynoszącą  82 142 744,00 zł.

Lubuskie Forum Wodociągowe już dziś gratuluje gminom i przedsiębiorstwom przyznania pomocy finansowej i życzymy powodzenia w ich realizacji. Tym niemniej zwrócić należy uwagę, że ponad połowa wniosków nie otrzymała oczekiwanego wsparcia finansowego. Jak więc widać skala potrzeb do zaspokojenia w obszarze wodno-kanalizacyjnym nadal jest bardzo duża.

Pobierz – uchwała nr 222/3037/17 Zarządu Województwa Lubuskiego