Projekt statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na stornach internetowych Rządowego Centrum Legislacyjnego można śledzić przebieg procesu legislacyjnego projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Wnioskodawcą projektu jest Minister Środowiska.  Projekt w chwili obecnej jest na etapie opiniowania.  Zgodnie z projektem statutu nadzór nad Wodami Polskimi będzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.  Projekt statutu opisuje również pełną strukturę organizacją Wód Polskich a także siedziby zarządów zlewni i nadzorów wodnych. Z całością tekstu projektu rozporządzenia w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz przebiegiem prac legislacyjnych można zapoznać się  na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304301/katalog/12465196#12465196 .