Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Zapisy projektu potwierdzają dotychczasowe deklaracje przedstawicieli rządu o utrzymaniu wysokości opłat w zakresie opłaty zmiennej za pobór wód (§ 6 projektu). Ponadto, należy wskazać, iż problematyczny dotąd cel poboru wody – cel rolniczy, w zakresie stawki opłaty zmiennej zrównany został z celem – realizacja zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym, odbiorcy usług pobierający wodę na cele rolnicze będą obciążani taką samą stawką opłaty zmiennej jak m.in. gospodarstwa domowe.

Projekt precyzuje nadto wysokość stawek opłaty stałej za pobór wód. Kształtują się one w świetle § 3 i 4 projektu na poziome 100 – 400 zł (wody podziemne) oraz 50 – 200 zł (wody powierzchniowe), jednakże zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku (§ 18 projektu rozporządzenia). Do tego czasu tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. jednostkowa stawka opłaty stałej za pobór wód została określona na poziomie 500 zł (wody podziemne) oraz 250 zł (wody powierzchniowe) (§ 17 projektu rozporządzenia), a zatem maksymalnym górnym poziomie ustalonym w ustawie – Prawo wodne (art. 561).

Opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych uregulowane zostały w § 7 i 9 projektu. Regulacje dotyczące opłat za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi znajdą Państwo w § 11 projektu.

Bezpośredni link do projektu rozporządzenia – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12304759/12467516/12467517/dokument315289.pdf).

Natomiast pod linkiem – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304759 znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem