W trosce o najwyższą jakość wody

Od wielu lat szerokim strumieniem płyną środki finansowe dedykowane infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej. Dotacje unijne i krajowe, preferencyjne pożyczki i środki własne przedsiębiorstw wod-kan inwestowane w rozbudowę i modernizację majątku służyć mają podnoszeniu jakości świadczonych usług. Oczekiwanym w szczególności efektem powinno być dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia o jakości zgodnej z prawem. Niestety, trudno znaleźć zależność pomiędzy ilością zainwestowanych środków, a ilością decyzji stwierdzających „brak przydatności wody do spożycia”. Pomimo faktu, że większość przedsiębiorstw zmodernizowała lub modernizuje swoją infrastrukturę, przekroczenia parametrów biologicznych i fizyko-chemicznych w dostarczanej wodzie nadal stanowią ogromny problem dla branży, samorządów i mieszkańców. Na ten temat rozmawiali lubuscy wodociągowcy 21 października 2019 r. w siedzibie zielonogórskich wodociągów.

Spotkanie zorganizował Zarząd Lubuskiego Forum Wodociągowego. O jego potrzebie świadczyła frekwencja: w spotkaniu uczestniczyło bez mała 30 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z województwa lubuskiego. Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy przekazywali swoje doświadczenia związane z przekroczeniami dopuszczalnych parametrów w wodzie. Analizowano potencjalne przyczyny, chronologię zdarzeń, konsekwencje. Część druga to poszukiwanie rozwiązań, zarówno doraźnych jak i strategicznych, które docelowo mogłyby poprawić sytuację związaną z jakością wody. Uczestnicy spotkania zgłosili kilkanaście pomysłów. Wśród nich jako kluczowy uznano potrzebę ściślejszej współpracy z inspektoratami sanitarnymi szczebla wojewódzkiego i powiatowego. O wdrażanych rozwiązaniach i  ich efektach będziemy na naszych łamach informowali na bieżąco.

IMG-5118