Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W dniu 10.10.2017 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty bez zakończenia konsultacji publicznych, bez opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz bez rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Nowe przepisy mają obowiązywać z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do końca 2017 r. zadania organu regulacyjnego będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. jego zadnia przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW „Wody Polskie”.

więcej na stronie internetowej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów