Prezes KZGW Iwona Koza zorganizuje działalność Wód Polskich

W czwartek tj. 7.09.2017 r. rzecznik prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej poinformował, że  Prezes KZGW Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Pełnomocnik jest odpowiedzialny  za przeprowadzenie procesu organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które powstanie 1 stycznia 2018 r. na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wody Polskie będą jako państwowa osoba prawna realizowały politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie, tzn. na poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. W struktury nowego podmiotu zostaną włączone Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. Wody Polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Ustanowienie nowego Prawa wodnego było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zobowiązania te wynikają z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. „Ramowej Dyrektywy Wodnej”.