Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

Zgodnie z uzasadnieniem projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia
17 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, co do zasady stanowi kontynuację przepisów określających zasady wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, które zostały wydane na podstawie przepisów art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), a które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2018 r. W świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne obszar i granice aglomeracji były wyznaczane w drodze uchwały podjętej przez sejmik województwa.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne aglomeracja jest wyznaczana w drodze uchwały przez radę gminy. Jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwą do wyznaczenia aglomeracji jest gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z Państwowym Gospodarstwem wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Rozporządzenie zapewni kontynuację prawidłowego wdrażania postanowień dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26), która odgrywa zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego, w tym wód powierzchniowych, do których ścieki są odprowadzane.

Projekt rozporządzenia MGM i ŻŚ w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji