Złożenie oświadczeń opłat za usługi wodne – do 30 stycznia

Przypominamy, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty zobowiazane są do złożenia takich oświadczeń za czwarty kwartał 2018 r., w terminie do 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń opłat za usługi wodne zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (www.wodypolskie.bip.gov.pl). Poniżej link do zamieszczonych oświadczeń. https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html