Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zbiorowym…

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu tj. 27 października br. posłowie uchwalili nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa niezwłocznie skierowana została do Senatu i będzie procedowana prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu. W trakcie II i III czytania ustawy dokonano zmian części przepisów, aczkolwiek wyłącznie o charakterze „kosmetycznym”. Z przebiegiem prac legislacyjnych oraz pełnym tekstem uchwalonej nowelizacji można się zapoznać na sejmowej stronie internetowej   http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3E91E6FA403B1916C12581B60060F912  . Jedyną wartą uwagi modyfikacją jest zmiana brzmienia art. 14 nowelizacji, zgodnie z którym „Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie art. 24c ust. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”.