Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

W dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 13.00 odbyło się (wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej) 90. posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimat. Pierwszym punktem porządku obrad było: Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Branżę wodociągowo-kanalizacyjną reprezentowali przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, stowarzyszeń branżowych i samorządowcy. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.