Konferencja branżowa „Zarządzanie ryzykiem w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę”

W dniach 12-14 września br odbyła się kolejna organizowana przez Lubuskie Forum Wodociągowe konferencja branżowa pn.:”Zarządzanie ryzykiem w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę”. Z uwagi na tematykę konferencji cieszyła się ona sporym zainteresowaniem jej uczestników, w sumie ponad 60 osób. Otwarcia konferencji i słowa wstępu do niej dokonał Prezes LFW Tomasz Frąckowiak. Z kolei Wiceprezez LFW Dariusz Gusta przedstawił w licznych statystykach jak przebiegał proces zatwierdzania taryf przez Wody Polskie na terenie województwa lubuskiego.

W pierwszym dniu konferencji na zaproszenie LFW uczestniczył również Mariusz Herbut Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze który przedstawił formy wsparcia finansowego przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych przygotowane przez WFOŚIGW. Z kolei Marek Kamiński Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych podsumował wdrażanie programów oraz perspektywy finansowania gospodarki wodno-ściekowej przez Programy Regionalne Województwa Lubuskiego.
W drugim i trzecim dniu konferencji na zaproszenie LFW udział wzięły Dorota Konaszczuk Dyrektor Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego oraz Agnieszka Woźniczka Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej WSSE w Gorzowie Wlkp.które podzieliły się informacjami na temat stanu przygotowania zmian w zakresie przepisów dotyczących oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia zwłaszcza w kontekście niezbędnych zmian dostosowujących polskie prawodawstwo do wymogów unijnych.

Natomiast niezwykle ciekawy cykl warsztatowy dotyczący wdrażania planów bezpieczeństwa wody jako niezbędnego elementu minimalizowania potencjalnych zagrożeń zdrowia ludzkiego, związanych z systemami zaopatrzenia w wodę w świetle zaleceń WHO i wymagań dyrektyw dotyczących wody do picia przedstawiły słuczaczom dr inż. Izabela Zimoch – prof. Politechniki Śląskiej oraz mgr inż. Barbara Mulik – ekspert z zakresu PBW.

Konferencje branżowe organizowane przez LFW stają się powoli marką samą w sobie. Staranny dobór miejsc konferencji, ciekawy program, wysoka jakość przedstawianych prezentacji, dobra atmosfera oraz żywe i ciekawe dyskusje stanowią o niezwykle pozytywnym ich odbiorze przez uczestników konferencji.